Klub generálov SR

Základnou úlohou Klubu je podpora ozbrojených síl SR ako aj presadzovanie všeobecných, sociálnych, pracovných, profesijných, ekonomických a kultúrnych záujmov svojich členov, ich rodinných príslušníkov a pozostalých po bývalých profesionálnych vojakoch - generáloch v rámci ozbrojených síl SR, ako aj vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom verejnej správy a samosprávy a vo vzťahu k iným občianskym združeniam pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti.

Klub svoju úlohu realizuje pri rokovaniach s Ministerstvom obrany SR, predstaviteľmi organizačných stupňov ozbrojených síl SR a pri rokovaniach s predstaviteľmi ďalších orgánov a organizácií pri plnom rešpektovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení Ministerstva obrany SR alebo Generálneho štábu ozbrojených síl SR.

Do rokovaní s orgánmi a združeniami Klub vstupuje z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu týchto orgánov a združení.

Klub predkladá podnety, stanoviská, návrhy a odporúčania najmä v oblasti sociálneho, materiálneho, kultúrneho, zdravotníckeho a iného zabezpečenia svojich členov, ich rodín a pozostalých po nich.

Klub spolupracuje s občianskymi združeniami profesionálnych vojakov - generálov a bývalých profesionálnych vojakov - generálov iných štátov, ak s takýmito nadviažu kontakt.

Spolupráca Klubu s ozbrojenými silami SR je zabezpečovaná prostredníctvom Generálneho štábu ozbrojených síl SR.

Klub sa podieľa na dôstojnej rozlúčke s členmi Klubu po ich úmrtí.

Príslušníci Klubu sú nápomocní pri rozvoji ozbrojených síl SR, ak o to budú predstavitelia Klubu požiadaní.

Aktuality KG SR

vypíš všetky

Podujatia KG SR

vypíš všetky